• log in
 • create an account

Personal data processing information

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z ustawą z dnia 24 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000) zwaną dalej „ustawą” oraz art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.) zwanego dalej „RODO”, informuje się, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Uczelnia Państwowa im. Jana Grodka w Sanoku, ul. Mickiewicza 21, 38-500 Sanok, reprezentowana przez Rektora, adres email Biura Rektora: rektorat@up-sanok.edu.pl
 2. W Uczelni Państwowej im. Jana Grodka w Sanoku powołany został Inspektor Ochrony Danych; adres email: iod@up-sanok.edu.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez upoważnione w tym zakresie przez administratora osoby w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na studia wyższe w Uczelni Państwowej im. Jana Grodka w Sanoku oraz prowadzenia Pani/Pana dokumentacji osobowej przez cały okres studiów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 r. – „przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze” oraz na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2018 poz.1668).
 4. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe i określone w obowiązujących przepisach prawa tj. rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz.U.2018 poz. 1861). Niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora będzie równoznaczne z rezygnacją kandydata z udziału w procesie rekrutacji.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji. W przypadku podjęcia przez Panią/Pana studiów, dane osobowe będą przetwarzane przez cały okres ich trwania, wynikający z programu studiów.
 6. Pani/Pana dane osobowe w postaci teczki akt osobowych studenta będą przechowywane w archiwum Uczelni Państwowej im. Jana Grodka w Sanoku przez okres 50 lat.
 7. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa lub inne podmioty, w przypadku posiadania przez nie podstaw prawnych do legalnego przetwarzania danych.
 8. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej na zasadach wynikających z aktualnie obowiązujących przepisów prawa.
 9. Pani/Pana dane osobowe będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 10. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych – ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeżeli Pani/Pana zdaniem przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ustawy i/ lub RODO.

KLAUZULA ZGODY

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych będących w posiadaniu Uczelni Państwowej im. Jana Grodka w Sanoku tj. administratora, zarówno w formie papierowej jak i elektronicznej (strona internetowa, portale społecznościowe), do wszelkich działań i przedsięwzięć związanych z tokiem studiów np. korzystanie z biblioteki, organizacją imprez i uroczystości okolicznościowych, zawodów sportowych i rekreacyjnych, itp.

Wyrażam również zgodę na wykorzystywanie przez administratora mojego wizerunku utrwalonego na fotografiach i filmach, poprzez jego rozpowszechnianie za pośrednictwem strony internetowej uczelni i portali społecznościowych, w których Uczelnia posiada konto, oraz we wszelkich innych materiałach informacyjnych, plakatach i publikacjach Uczelni Państwowej im. Jana Grodka w Sanoku.

Ponadto przyjmuję do wiadomości, że udzielona przeze mnie zgoda może zostać cofnięta w każdym czasie, bez wpływu na legalność przetwarzania danych osobowych przed jej cofnięciem.